dilluns, 9 d’octubre del 2017

FIRADÀLIA D’ARTESANIA 2017FIRADÀLIA D’ARTESANIA 2017

 #ladaliademaspujols, Associació de Dones La Dàlia de Maspujols, la Dàlia, la Dàlia de Maspujols, Firadàlia Artesana 2017


 VOLS DESCARREGAR LES BASES? FES UN CLIC AQUÍ


OMPLE LA BUTLLETA DE PARTICIPACIÓEl proper mes de desembre celebrarem una fira d’artesania elaborada per les nostres sòcies al pati de les Escoles velles.

Si vols disposar d’un espai per a oferir els teus productes o serveis artesans, posa’t en contacte amb l’Associació de Dones pels mitjans habituals.

Només si ets una Dàlia podràs participar-hi com a venedora. 
Consulta les bases

BASES DE PARTICIPACIÓ1. OBJECTE, ORGANITZACIÓ I GESTIÓL’Associació de dones La Dàlia de Maspujols organitza la Firadàlia d’Artesania 2017, el proper 3 de Desembre al Pati de les Escoles Velles de Maspujols. Es tracta d’una fira sectorial, on s’exposen a la venda productes del sector artesà alimentari i no alimentari de les nostres sòcies, i va adreçada al públic en general.La Firadàlia d’Artesania persegueix un doble objectiu: d’una banda, impulsar accions de dinamització de les activitats comercials de les nostres sòcies, i d’altra, facilitar la compra de productes de proximitat i regals per les festes de Nadal.2. LLOC, DATES I HORARI


La Firadàlia d’Artesania es portarà a terme el dia 3 de desembre del 2017.Horari d’obertura al públic: De 10:00h a 17:00h. Aquest horari d’obertura es pot veure alterat a proposta de l’organització, i allargar-lo fins a les 20h si el temps metereològic ho permet.El recinte firal es situa al Pati de les Escoles Velles de Maspujols.

3.- RECINTE FIRAL, CARACTERISTIQUES I LÍMIT DE PARADESEl nombre màxim de parades serà de 12, i es dividiren en 3 categories d’activitat econòmica:

· Categoria 1: 5 titulars d’activitats econòmiques dedicades a l’elaboració i venda de productes artesans no alimentaris. Aquestes parades podran oferir als visitants demostracions de l’ofici artesà en la mateixa parada.

·Categoria 2: 5 titulars d’activitats econòmiques dedicades a la venda de productes artesans alimentaris naturals i/o envasats.

·Categoria 3: Fins a 2 Titulars convidats per l’organització que participen en tallers organitzats per l’Associació.

4. MUNTATGE I DESMUNTATGE


El muntatge es realitzarà a partir de les 8:30h fins les 9:45h. El desmuntatge es realitzarà a partir de les 17:00h i fins al tancament del recinte

Per endollar amb la línia de corrent s’exigeix a cada expositor portar el cable d’allargament i les bombetes de baix consum.

La Fira obrirà l’accés als visitants, el diumenge 3 de desembre, a les 10h.5. PARTICIPACIÓ


Podran participar sòcies de l’Associació de Dones La Dàlia de Maspujols amb una antiguitat de sòcia superior als 3 mesos des del moment de la inscripció.

6. REQUISITS D’ADMISSIÓ


Per participar en la Firadàlia d’Artesania 2017, els interessats hauran de presentar la sol·licitud següent a través dels model d’instància disponible al final d’aquestes bases.7. PROCEDIMENT I TERMINIS


Per participar en La Firadàlia d’Artesania les interessants/des hauran de presentar la butlleta de participació i adjuntar les imatges sol·licitades.

El període d’inscripció per participar en La Firadàlia d’Artesania s’inicia el dia 9 d’octubre i finalitza el dia 15 de novembre, ambdós inclosos. Durant aquest període, les bases de participació, el full de sol·licitud restaran publicades a la pàgina web de l’Associació http://daliademaspujols.blogspot.com.es  i al taulell d’anuncis.

Un cop finalitzat el període d’inscripció, el primer dia hàbil següent a la finalització del termini per presentar les sol·licituds, l’Associació de Dones La Dàlia revisarà la documentació i ja publicarà el llistat d’admesos a través del blog i la cartellera d’anuncis. Es concedirà un termini de 5 dies hàbils des de la recepció de la notificació per a esmenar defectes de forma o manca de documentació.

En el període comprés entre els dies 21 i 22 de novembre es publicarà a la pàgina web  i al taulell d’anuncis la relació de les parades admeses.8. NORMES BÀSIQUES DE PARTICIPACIÓ· Cada parada donarà un producte per poder sortejar entre els assistents

· La ubicació de la parada, o dels vehicles que l’acompanyin no obstaculitzarà la lliure circulació de vianants per la via pública.

· L’Associació de Dones La Dàlia es reserva el dret a suspendre la Fira regulada en aquestes bases en el cas de que no s’arribi a un mínim de parades suficients, en funció de l’espai disponible.

· Els expositors únicament posaren a la venda els productes autoritzats. Un cop comenci la fira, si es comprova que hi ha productes a la venda no autoritzats, es procedirà a la seva retirada.

· Cas de decretar-ne la suspensió de l’activitat o d’haver-ne de revocar l’autorització per part d’aquesta Associació, l’interessat/ada no tindrà dret a cap mena d’indemnització.

· Es prohibeix expressament i taxativament la presència de menors en les parades sense la companyia física d’adults.

· S’haurà d’oferir el servei amb les degudes condicions de seguretat, salubritat i ornat.

· Els participants hauran d’utilitzar, obligatòriament, llums de baix consum i aportaran un cable allargador per a la presa de corrent.

· Prestar el servei i tractar amb la màxima correcció i de forma escrupolosament igualitària els usuaris.

· No cedir ni subcontractar per cap classe de títol, ni total ni parcial, les prestacions objecte de l’adjudicació, ni realitzar prestacions diferents a les expressament autoritzades i acceptades.

· El/La titular de l’autorització serà responsable de la retirada de totes les instal·lacions, un cop transcorregut el període d’exposició i venda, i de deixar l’espai ocupat net.

· S’efectuarà la neteja de l’entorn de la instal·lació. A tal efecte estaran els titulars obligats a recollir i dipositar en els contenidors els residus generats, tot respectant la seva separació i dipositant-los en els contenidors més pròxims de l’activitat.

· El titular de l’adjudicació assumirà la responsabilitat pels danys i perjudicis que pugui

ocasionar la prestació del servei tant a les persones, com a les coses, restant l'Associació exclosa de cap responsabilitat.

· Els anuncis amb rètols o indicadors i la publicitat estàtica de productes comercials de

qualsevol classe, així com l’ús de megafonia per a tal finalitat, hauran de comptar amb

autorització prèvia de l’Associació , tant pel que fa a la seva grandària, com

pels textos, pintura o emplaçament.La participació a la Firadàlia d’Artesania suposa l’acceptació integra de les

bases reguladores.Associació de Dones La Dàlia de Maspujols
C/ Josep Tarradellas s/n Maspujols (43382) Tarragona
 #ladaliademaspujols, Associació de Dones La Dàlia de Maspujols, la Dàlia, la Dàlia de Maspujols, Firadàlia Artesana 2017


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Respecta totes les opinions
Gràcies